DENİZLİ BABADAĞ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlçemiz Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Lisesi Kantin İhalesi Katılım Olmadığından 23/02/2015 Tarihinde Tekrarlanacaktır.

İlçemiz Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Lisesi Kantin İhalesi Katılım Olmadığından 23/02/2015 Tarihinde Tekrarlanacaktır.

T.C.

BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

KANTİN  İHALE İLANI

İLGİ :  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği.

 

Madde 1İlçemiz Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Lisesi Okul kantini Okul Aile Birliği tarafından üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik çerçevesinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddelerine göre, pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

OKULUN ADI

AYLIK/YILLIK MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

%10

İHALE TARİHİ

 

SAAT

Ahmet Nazif Zorlu Anadolu Lisesi

416,60 TL (AYLIK)

42,00

TL

23/02/2015 Pazartesi Günü

10.00

Madde 2- İhaleye konan okul kantininin muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı ihale tarih ve saati

Madde 3- İhaleye katılmak isteyen istekliler  %10 geçici teminatı Ziraat Bankası Babadağ şubesi  Okulun Okul Aile Birliğinin 65625750-5001 nolu..hesabına  yatırmak zorundadırlar.

Madde  4-İşin yapılma yeri, teslim alma ve teslim etme şekil ve şartlar :İhale şartnamesinde belirtilmiştir.

Madde 5-İhaleyi alan kişiler yer teslimi yapılmadan %6 kesin teminatlarını yatırmak zorundadırlar. İhaleyi kazanan yüklenici yıllık kira bedelinin toplamı kadar aylık ödemeli ( İki Kefilli) senet ile birlikte sözleşme imzalayacaklardır.

Madde 6-İhale  23/02/2015 Pazartesi Günü saat 10.00.’da  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda  yapılacaktır.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİ BİTİRME TARİHİ, GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR; Madde 7-Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonra düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin kira sözleşmesi muhammen bedel tespit komisyonunca Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) oranında yapılacaktır. Kira artışı 9 ay üzerinden yapılacak olup şubat ayı yarım ödenecektir.

İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE BELGELER:

Madde 8-İhaleye gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler ile tüzel kişiler kabul edilecektir. Ancak tüzel kişiliği sahip katılımcılardan şirkete ilişkin belgeler ayrıca talep edilecektir.

Madde 9- Tüzel kişiliğe haiz olanlar 10. madde kapsamındaki belgelerini ihale komisyonuna ibraz etmek zorundadır.

Madde 10-İhaleye katılmak için başvuranlardan;

a-Nüfus cüzdanının fotokopisi

b-Sabıkası bulunmadığına dair sabıka beyan dilekçesi.

c-Son 6 ay içinde verem savaş dispanserinden alınmış olan sağlık raporu istenecektir.

d-Girmek istediği okul için belirtilen geçici teminatı yatırdığına dair makbuz.

e-Başka kantin işletmediğine ve ihaleden men yasağı olmadığına dair taahhütname   ( İlgili Esnaf Odasından alınacaktır.)

f-Öğrenim Belgesi

g-Kantin İşletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi ( Kantin işletmeciliği meslek dalı, 3308 sayılı kanun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 17. maddesi’nin 4. fıkrası gereğince Kantin ve benzeri yerlerin kiralanmasında yapılacak ihalelerde katılımcılardan Kantincilik alanında alınmış   Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde Kantin işletmeciliği Ustalık Belgesi bulunmaması durumunda kantin işletmeciliği İş Yeri Açma Belgesi, Kalfalık Belgesi, Kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.)NOT: KATILIMCILAR İSTENEN BELGELERDEN BİRER ASIL BİRER FOTOKOBİ OLMAK ÜZERE İKİ DOSYA İLE MÜRACAAT EDECEKLERDİR

 

 

 

Madde 11- İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur, güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya kuruşlara kiraya vermeye yetkilidir. İhale komisyonu bu gerekçelere bağlı olarak ihaleye vermeme durumunda gerekçe açıklamak zorunda değildir.

İhaleye katılanların ihale komisyonunca evrakları incelenerek ihaleye katılmaya uygun görüle kişilerin teklifleri yazılı olarak almak üzere ihaleye kabul edilir. İhale komisyonunca ihaleye katılması uygun görülmeyen kantin işletmek için uygun yeterlilikte olmayan şahıslar ihale odasından çıkartılır. İhaleye katılanlardan şartlara uygun olan en az iki kişi olmadığı taktirde ihaleyi iptal etme, yada yapıp yapmama hakkına sahiptir. İhaleye katılması uygun görülen kişilerden yazılı teklif alınarak; komisyonca katılımcılar huzurunda teklifler okunup ikinci ve son kez teklif vermeleri istenecek, öğrenci sağlığına ve okul işleyişine uygun olmayan, daha önce bu konuda şikâyetler olmuş, idareyi zor duruma sokmuş olan kişiler en yüksek teklifi verse de komisyon ilk üç kişiden uygun olana verme yetkisini kullanarak ihale sonuçlandırılır.

Madde 12Bu ilan 10/02/2015 SAlı  günü saat 08.30 den 23/02/2015 Pazartesi  günü saat 10.00’a kadar. Kaymakamlık İlan panosunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda,   Belediye İlan Panosuna, Okul  İlan Panosunda ve ilgili yerlerde asılı kalacaktır. Ayrıca Belediye Ses yayın cihazından İlan edilecektir.    

Madde 13- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler 10.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı saate 10.00.’a kadar Kapalı Zarf içerisinde istenilen belgelerin bulunduğu ve üzerinde katılımcının adı, açık adresi ve ihalesine katılmak istediği okulun adının yazılı bulunduğu kapalı zarfı teslim edeceklerdir. Bununla ilgili olarak iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.     

Madde 13-      İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANILACAK ŞARTLAR:

a)                T.C. vatandaşı olmak

b)                Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak

c)                Başka kantin işletiyor olmamak

Madde 14- Ağır hapis, (6) aydan fazla hapis veya “zimmet-ihtilas-irtikap-rüşvet-hırsızlık-dolandırıcılık-sahtecilik-inancı kötüye kullanma-dolanlı iflas” gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, bu cezalarını tamamlayarak tahliye edilmiş olsalar dahi kantin ihalelerine başvuruları kabul edilemez ve ihaleye de katılamazlar.

 Madde 15-İhaleyi kazanan kantin işleticileri, kira sözleşmelerinde belirtilen maddelere aynen uyacaklar ve yükümlülüklerini yerine getireceklerdir. Sözleşme süresince sözleşmeye aykırılık ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin tespiti durumunda işletmeciye bildirim tarihinden itibaren sözleşme fesih olacaktır.

Madde 16-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Madde 17-İhale komisyonu tarafından ihale kararı, karar tarihinden 15 gün içersinde ita amirine onaylatılır veya iptal edilebilir.

Madde 18-Ödemeler Milli Eğitim Bakanlığının Okul Aile Birliği Yönetmeliği ve eki sözleşmeye göre yapılacaktır.

Madde 19- Kira ödemeleri:

Yüklenici yıllık kira bedelinin % 3 ünü defterdarlık/malmüdürlüğüne üçer aylık dönemler itibarıyla dönemi takip eden ayın yirmisine kadar peşin olarak yatırarak dekontu birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Yüklenici %3 arz bedelinin ödenmesinden geriye kalan kira bedelinin  %80 Birliğin göstereceği hesaba,% 10 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün göstereceği hesaba, %10 İl Millî Eğitim Müdürlüğünün göstereceği hesaba aylık peşin yatırarak dekontlarını birliğe/okul müdürlüğüne teslim edecektir.

Süresinde ödenmeyen işletme bedeline 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51 inci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 20- Elektrik ve Su Gider bedeli:

    Kantinin elektrik ve su sayaçları okulun sayacından ayrı olduğundan ilgili faturalar yüklenici tarafından ilgili kurumlara ödenecektir. İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali halinde ilgili sayaçlara ait ödemelerin yapılarak borç olmadığını belirten dekontlar idareye teslim edilecektir.  

Madde  21-Şartname bedeli olarak alınacak miktar; şartname bedeli alınmayacaktır.

Madde  22-İhtilafların hal mercii Denizli  İcra Daireleri ve Mahkemeleridir.

Madde  23- Sözleşmenin yürürlüğü girmesi ita amirinin onayına bağlıdır.

 

İLAN OLUNUR.

 

 

Cumhuriyet Mahallesi Hacı Mehmet ZORLU Caddesi No50 20480 Babadağ DENİZLİ - (258) 481 29 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.